Disclaimer Parcer

 

Parcer International BV met KvK-nummer 64372596 ( "Parcer" ), wil je hartelijk welkom heten op www.parcer.com ( "website" ). Door onze website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. Parcer kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

 

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt onze website voor eigen risico. Parcer zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van producten en diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

 

Parcer is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen

Parcer en jou tot stand komen.

 

Ook voor aan onze website gekoppelde bestanden of voor op onze website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Parcer geen aansprakelijkheid.

Parcer controleert de inhoud die gebruikers van de website zelf op onze website plaatsen niet, maar Parcer kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht over de inhoud naar klantenservice@parcer.com.

 

Je mag onze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze website. Parcer behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via klantenservice@parcer.com aan ons vragen.

Disclaimer Parcer (English)

 

Parcer International BV, registered at the Dutch Chamber of Commerce ( Kamer van Koophandel ) with the following number: 64372596 ( "Parcer" ), wants to welcome you to www.parcer.com ( "website" ). By using our website, you accept this disclaimer. Parcer is always in the position to adjust the content of the website and this disclaimer without you being notified.

 

The content of our website has been put together with care, but you are using our website at your own risk. Parcer will make every effort to keep the content of the website as accurate as possible, however, we cannot always guarantee that our website is correct or complete. Information, also information concerning our products and services, can be erroneous or outdated.

 

Parcer is not liable for damage or other adverse effects from using (information of) our website or the inaccessibility thereof. Actions performed by you, based on our website or information provided by us, are at your own expense and risk. No agreement can be concluded between you and Parcer, when based on faults or outdated information.

 

Parcer does also not accept liability for the content of files linked to our website or for references to websites of third parties on our website.

 

Parcer does not monitor the content placed on our website by users of the website, but can adapt this user content. If you have any complaints, please let us know. Send your complaint regarding user content to klantenservice@parcer.com.

 

You can use our website, but you are not entitled to our Intellectual Property rights or those of our licensors and those of the users of our website. Parcer reserves all rights concerning (the content of) the website. You can always ask our consent for the use of content from our website in public places, by sending an e-mail with your question to klantenservice@parcer.com.